Zakład działa w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki realizując proces dydaktyczny oraz prace naukowo-badawcze i wdrożeniowe w Dyscyplinie Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika. Głównymi obszarami zainteresowań badawczych członków Zakładu są: elektronika, nanotechnologie, internet rzeczy (IoT), urządzenia i bezprzewodowe sieci kontrolno-pomiarowe, automatyka pomiarowa, oprogramowanie wbudowane oraz fotonika. Unikatowa infrastruktura badawcza, będąca pod opieką merytoryczną członków Zakładu, pozwala na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych w bardzo szerokim zakresie tematyk naukowych. Są to prace, które mogą służyć wielu dziedzinom gospodarki, od telekomunikacji, aż po transport, energię czy medycynę. Kolejne inwestycje aparaturowe (jak np. projekt POIG.02.01.00-14-138/08) stale poszerzają możliwości i zwiększają potencjał badawczy i możliwości techniczne, co z kolei zwiększa różnorodność tematów realizowanych prac badawczych w Zakładzie. Nabywana wiedza i doświadczenie przyczyniają się do realizacji wielu nowych innowacyjnych przedsięwzięć. Jednym ze spektakularnych przykładów jest kluczowa pozycja Zakładu we współpracy z Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii – CEZAMAT, należącego do największych w Polsce i w tej części Europy projektów z zakresu wysokich technologii (www.cezamat.eu).

W związku z planowaną w Polsce w oparciu o CEZAMAT PW rewitalizacją przemysłu półprzewodnikowego i uzyskaniu zdolności do produkcji na skalę pilotażową krzemowych układów scalonych CMOS (bezpieczne układu scalone oraz na potrzeby IoT) oraz elementów mocy/wysokiej częstotliwości GaN, planowany jest aktywny udział pracowników Zakładu w tym przedsięwzięciu. Uruchamianie tych technologii stymulować będą prace nad różnymi aspektami samej technologii, ale także nad dedykowaną diagnostyką i charakteryzacją. W tym drugim przypadku – zarówno w kontekście realizacji i standaryzacji samych pomiarów metodami elektrycznymi, jak i opracowywaniem metod interpretacji uzyskanych wyników w oparciu o dedykowane metody modelowania i ekstrakcji niezbędnych parametrów elektrofizycznych wartościujących stan technologii i jakość wytwarzanych produktów. W tych kontekstach, pracownicy Zakładu prowadzą prace badawcze oraz oferują realizację prac dyplomowych w następujących tematykach:

 • opracowywanie technologii cienkich i ultracienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i przewodzących,
 • konstrukcja i projektowanie struktur testowych na potrzeby uruchamiania nowych technologii (mikroelektronicznych, fotonicznych i mikrosystemów),
 • optymalizacja i projektowanie właściwości elektrycznych i optycznych cienkich warstw dla struktur i przyrządów nanoelektroniki i fotoniki półprzewodnikowej,
 • badania właściwości elektrycznych, optycznych i strukturalnych materiałów i struktur półprzewodnikowych,
 • integracja i badania materiałów niskowymiarowych (2D) oraz nanokryształów półprzewodnikowych w nowoczesnych przyrządach elektronicznych i fotonicznych,
 • modelowanie i symulacje struktur oraz przyrządów elektronicznych i fotonicznych,
 • modelowanie i symulacje charakterystyk elektrycznych (statycznych i dynamicznych) struktur i przyrządów nanoelektronicznych,
 • modelowanie procesów technologii półprzewodnikowej,
 • kompleksowe projektowanie urządzeń elektronicznych z dziedzin obejmujących automatykę pomiarową oraz automatykę przemysłową,
 • projektowanie urządzeń elektroniki analogowo-cyfrowej,
 • kompleksowe projektowanie urządzeń elektroniki wbudowanej ze szczególnym naciskiem na przenośne precyzyjne urządzenia automatyki pomiarowej,
 • projektowanie autonomicznych węzłów bezprzewodowych sieci czujnikowych typu smart mesh i smart dust oraz IoT, wykorzystujących technologię energy-harvesting,
 • sprzętowe rozwiązania problemów bezprzewodowej komunikacji bliskiego oraz dalekiego zasięgu oparte o technologie i standardy odpowiednio (NFC, HDX, FDX, EPC) oraz (Bluetooth, SubGHz, WiFi, GSM, ZigBee oraz inne w standardzie 802.15.4).

 

Kierownik Zakładu Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki
dr hab. inż. Robert Mroczyński, prof. uczelni


tel: (+48) 22 234 6065
e-mail:
Gmach Elektrotechniki (GR), pok. 232B

Przejdź do strony zakładu: http://zpmin.imio.pw.edu.pl